info@prospanek.cz
+420770100440
poradenská linka je dostupná Po - Pá od 8:00 do 18:00 a So - Ne od 9:00 do 16:00
Menu Zavřít
0 0 Kč
Váš košík je zatím prázdný.
Úvodní strana Kompletní podmínky služby Možnost výměny dárků po Vánocích

Kompletní podmínky služby Možnost výměny dárků po Vánocích

Obchodní společnost ProSpánek SE, IČ: 24148415, se sídlem Praha 1, Hybernská 1271/32, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 411 (dále jen ProSpánek SE či prodávající). Kontaktní údaje: +420 770 100 440, info@prospanek.cz.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) byly zpracovány dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a dalších účinných právních předpisů.

 2. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí služby nazvané „Možnost výměny dárků po Vánocích“ (dále jen „Služba“) uzavřené mezi ProSpánek SE a zákazníkem.

 3. Zákazníkem společnosti ProSpánek SE je zákazník, který může využít Službu a je buď:
  • Spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) Zákona,
  • Podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti,
  • Orgán státní správy či samosprávy (tyto tři typy zákazníků dále jen „kupující“).

 4. Návrhem na uzavření smlouvy o poskytnutí Služby (nabídkou) je umístění aktivní nabídky Služby na stránky www.prospanek.cz. Smluvní vztah ohledně Služby mezi ProSpánek SE a kupujícím vzniká doručením objednávky zboží, u kterého je v době objednávky aktivní nabídka Služby (akceptací). Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě zákonných důvodů.

 5. Uzavřením smlouvy o poskytnutí Služby kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami ProSpánek SE a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením smlouvy o poskytnutí Služby upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 6. Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy o poskytnutí Služby jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo služby.

 7. Prodávající si vyhrazuje právo poskytování Služby kdykoliv přerušit, omezit nebo zcela zastavit. Tato změna se nedotkne již uzavřených smluv o poskytnutí Služby.

 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Popis služby

 1. ProSpánek SE nabízí kupujícím, při splnění níže stanovených podmínek Službu spočívající v tom, že ProSpánek SE umožní kupujícímu vrátit zakoupené zboží v době od 27. 12. 2023 do 31. 1. 2024, a to i bez udání důvodu. Tím není dotčeno právo zákazníka na uplatnění práv z chyb zboží.

 2. Služba může být využita pouze pro vybrané zboží, u něhož je Služba na webu www.prospanek.cz nabízena a je v době objednávky aktivní.

 3. Není-li stanoveno jinak, lze Službu využít pro zboží:
  • Polštáře,
  • Přikrývky,
  • Matrace v rozměru 90x200 cm a 180x200 cm.

III. Podmínky využití služby

Službu je oprávněn využít:

 1. Kupující, který je spotřebitelem, podnikatelem i orgánem státní správy či samosprávy.

 2. Prodávající umožní kupujícímu Službu využít, tj. umožní kupujícímu vrácení zboží zakoupeného v době od 1. 11. 2023 do 24. 12. 2023 (Doba zakoupení) i bez udání důvodu ve lhůtě od 27. 12. 2022 do 31. 1. 2023 (Doba vrácení), za předpokladu splnění všech následujících podmínek:
  • Kupující před uplatněním Služby neodstoupí od smlouvy o koupi zboží ze zákonných důvodů,
  • Kupující nebude se zbožím manipulovat tak, aby došlo k poškození identifikačních štítků předmětného zboží a obalu,
  • V případě zboží zakoupeného na kamenné prodejně ProSpánek kupující uplatní Službu v době vrácení, tj. od 27. 12. 2023 do 31. 1. 2024, a to na stejné prodejně, kde zakoupil původní zboží,
  • V případě zboží zakoupeného na e-shopu ProSpánek, kupující uplatní Službu v době vrácení, tj. od 27. 12. 2023 do 31. 1. 2024 tak, že zašle zboží včetně faktury na adresu: ProSpánek SE, Dimitrovova 603/6, 568 02 Svitavy.

 3. Kupující předloží vracené zboží prodávajícímu (resp. osobě pověřené prodávajícím), který zboží prohlédne a posoudí, zda není zboží znehodnoceno natolik, že jej nelze vrátit. Jako neznehodnocené zboží se považuje a bude od kupujícího prodávajícím přijato, pokud:
  • Zboží nenese známky užívání,
  • Zboží je vráceno v takovém stavu, ve kterém bylo koupeno,
  • Zboží je vráceno spolu s kompletním původním obalovým materiálem bez známek rozbalení zboží, v původním neporušeném obalu,
  • Zboží je vráceno s nepoužitým spotřebním materiálem, který byl kupujícímu dodán spolu se zbožím,
  • Zboží je vráceno spolu s kompletním příslušenstvím, které bylo kupujícímu dodáno spolu se zbožím, vč. manuálu a poskytnutých dárků.

 4. V případě, že kupující splní podmínky stanovené těmito obchodními podmínkami a stav zboží nebude prodávajícím vyhodnocen jako znehodnocený či rozbalený, bude kupujícímu umožněna výměna zboží, jak upravuje Článek č. 4 níže.

 5. V případě, že zboží bude vráceno v rozporu s článkem č. 3 těchto obchodních podmínek, a to zejména, když bude rozbaleno, když ponese známky užívání, bude nekompletní (bez veškerého dodaného příslušenství či poskytnutých dárků) či bude opotřebováno, nemůže být zboží za současného využití Služby kupujícím vráceno.

 6. Kupující je při zakoupení a užívání Služby povinen jednat v souladu se zákonem, těmito obchodními podmínkami a s dobrými mravy, v dobré víře, a nedopouštět se podvodného nebo spekulativního jednání. Kupující zejména nevyužije internetový obchod prodávajícího coby půjčovnu zboží. V opačném případě nastává výluka z povinnosti poskytnutí Služby.

 7. Tím není dotčeno právo kupujícího – spotřebitele vrátit zboží zakoupené distančním způsobem do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pro kupující, kteří nejsou spotřebitelé, se pro využití Služby tyto obchodní podmínky použijí bez dalšího.

IV. Vrácení ceny zboží v případě nákupu na e-shopu

 1. Pokud kupující splní veškeré podmínky pro poskytnutí Služby, Prodávající mu zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne vrácení zboží, poukaz se slevovým kódem, který může být uplatněn na e-shopu www.prospanek.cz.

 2. Doba platnosti poukazu je do 29. 2. 2024.

V. Vrácení ceny zboží v případě nákupu na prodejně

 1. Pokud kupující splní veškeré podmínky pro poskytnutí Služby, prodávající mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od vrácení zboží, umožní výběr nového zboží ze sortimentu prodejen ProSpánek a poskytne mu na nový nákup slevu ve výši kupní ceny vráceného zboží.

VI. Vyloučení odpovědnosti

 1. ProSpánek SE nenese odpovědnost za technické problémy, ke kterým by mohlo dojít při doručování internetových zpráv a oznamování doručení poškozeného zboží, ani za případné problémy související s funkčností internetové sítě.

VII. Závěrečné ustanovení

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2023.