!!!DOPRAVA ZDARMA NA MATRACE A POSTELE!!!
info@prospanek.cz
+420 770 100 440
poradenská linka je dostupná po - pá od 8:00 do 15:30.

Hvězdná vánoční soutěž

 

Nenechte si ujít možnost vyhrát dárky snů. Podívejte se na náš vánoční spot a zkuste spočítat všechny polštáře, které se v něm alespoň na chvíli objeví. Svůj tip uveďte do komentáře na Facebooku pod soutěžním videem, a to nejpozději do 23. 12. do 12:00. První správný odhad a dále v pořadí také pátý a desátý správný odměníme.

Pozor. Nezapomeňte ke svému tipu připsat, do jaké prodejny ProSpánek byste si přišli pro výhru.

Pospěšte si, hlavní výhru získává ten nejrychlejší.

V hvězdné vánoční soutěži máte možnost vyhrát jednu z následujících cen

1.místo Polštář TEMPUR Traditional dle vlastního výběru 

2.místo Polštář PerDormire Memory Moore dle vlastního výběru

3. místo Aroma difuzér LACROSSE 200 ml dle vlastního výběru

Cenu si můžete vyzvednout pouze na pobočce, kterou uvedete v soutěžním komentáři.

S výběrem výhry vám na prodejnách poradí naši odborníci.

 Kdo vyhrál, se dozvíte tady.

Kompletní pravidla soutěže

Účelem tohoto statutu je upravit pravidla Hvězdné vánoční soutěže (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla a podmínky uvedené soutěže tak, aby byly přesně a srozumitelně vymezené.

1. Organizátor soutěže

Pořadatelem i organizátorem je ProSpánek SE, IČ 24148415, Hybernská 1271/32, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka H 411vedená u Městského soudu v Praze.

2. Účel soutěže

Cílem soutěže je reklama, podpora a propagace obchodního jména společnosti ProSpánek SE.

3. Trvání soutěže

Termín konání soutěže je oznámený v soutěžním příspěvku ProSpánku. Soutěž probíhá od 12. 12. 2019 do 23. 12. 2019 (12:00) na stránce v rámci sociální sítě Facebook.

4. Účast v soutěži

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší osmnácti let s trvalým pobytem na území České republiky, která splní další podmínky dle těchto pravidel.

5. Vícenásobná účast

Každý účastník soutěže se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jedenkrát. Účastník soutěže má v rámci této soutěže nárok pouze na jednu výhru.

6. Průběh soutěže

a. Účastník se zapojí do soutěže tak, že na svém zařízení (mobilním telefonu, počítači, notebooku či tabletu) vloží komentář pod soutěžní příspěvek, kde uvede svůj tip na správnou odpověď na zadanou soutěžní otázku: “Kolik se objeví ve videu celkem polštářů?” a uvede do komentáře pobočku, na které by si případnou výhru rád vyzvedl.

b. Podmínkou účasti v soutěži je mít založený facebookový profil a splnit veškerá pravidla použití Facebooku.

c. Při změně soutěžního profilu je nutno kontaktovat Organizátora prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku před ukončením soutěže. V ostatních případech bude jako jediný platný brán profil, který pro dané uživatelské jméno získal výhru jako poslední. Na nárokovaní výhry z jiného, než z tohoto profilu nebude brán ohled.

7. Výhra

Pro 3 soutěžící, kteří splní konkrétní podmínky soutěže uvedené v soutěžním příspěvku, jsou přichystány následující výhry:

1. místo Polštář TEMPUR Traditional dle vlastního výběru

2. místo Polštář PerDormire Memory Moore dle vlastního výběru

3. místo Aroma difuzér LACROSSE 200 ml dle vlastního výběru

Výhry jsou uveřejněny na stránkách Pořadatele včetně kompletních podrobností. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu předmětu výhry v soutěži z důvodů organizačních, technických či jiných. Pořadatel se zavazuje nahradit v tomto případě předmět výhry předmětem výhry v podobné hodnotě.

8. Oznámení a předání výhry

a. Výherce bude kontaktován nejpozději 5 pracovních dnů po ukončení soutěže prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem a bude vyzván k předání kontaktních údajů v soukromé facebookové zprávě Organizátorovi. Pokud výherce nebude reagovat do 3 pracovních dnů od obdržení informace o výhře a nedohodne se s Organizátorem na způsobu předání výhry, výhra přechází na dalšího účastníka v pořadí, který splnil pravidla soutěže.

b. Výběr výhry a předání proběhne na jedné z prodejen ProSpánek, podle zvoleného města, které uvede soutěžící v komentáři. Na konkrétních podrobnostech výhry se domluví výherce s Organizátorem soutěže prostřednictvím facebookové komunikace v soukromých zprávách. Soutěžící si může výhru vyzvednout nejpozději do 31. 1. 2020.

c. Pokud si výherce výhru nevyzvedne, ztrácí tak nárok na výhru a výhra propadá v prospěch Organizátora soutěže bez toho, aby výherci vznikl nárok na jakoukoliv náhradu ze strany Organizátora soutěže.

d. Na výhru nemá účastník soutěže právní nárok a není možné vymáhat ji soudní cestou. Výsledky soutěže jsou konečné. Účastníci soutěže berou na vědomí, že nemůžou požadovat výhru ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství. Účastníci soutěže také berou na vědomí, že výhru není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je výhra stanovená Organizátorem soutěže v příslušném soutěžním příspěvku.

9. Další důležité podmínky soutěže

a. Organizátor je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě jakéhokoli porušení těchto pravidel, podvodného získání výhry, porušování pravidel Facebooku nebo jednání v rozporu s dobrými mravy si Organizátor vyhrazuje právo kdykoli soutěž přerušit, ukončit nebo změnit tyto podmínky soutěže. Organizátor může také zablokovat účast na soutěži těm účastníkům soutěže, kteří se zúčastní soutěže v rozporu s dobrými mravy. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné.

b. V případě vyřazení účastníka se pořadí všech dalších účastníků posunuje o takto uvolněné místo vpřed, Pokud bude vyřazen účastník v pořadí.

c. Účastníci nejsou oprávněni požadovat na místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Organizátor tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

d. Výhry nejsou právně vymahatelné. Organizátor soutěže nehradí účastníkům soutěže žádné náklady, které jim v souvislosti s jejich účastí vzniknou.

e. Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, zaměstnanci Organizátora ani jejich rodinní příslušníci. V případě, že se prokáže, že tato podmínka byla porušena, nárok na výhru nevzniká a propadá v prospěch Organizátora soutěže.

f. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla.

10. Účast v soutěži a zpracování osobních údajů

a. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší osmnácti let s trvalým pobytem na území České republiky.

b. Podmínkou účasti v soutěži je založení facebookového profilu a plnění veškerých pravidel použití Facebooku.

c. Organizátor soutěže bude u každého soutěžícího zpracovávat jeho osobní údaje které od něj získá. Dále bude zpracovávat tip soutěžícího. Tyto údaje bude zpracovávat po dobu trvání soutěže. Více informací o zpracování osobních údajů Organizátorem najdete zde .

d. Organizátor získává údaje přímo od soutěžících prostřednictvím komentářů. Organizátor soutěže archivuje a uchovává osobní údaje týkající se účastníka soutěže po dobu stanovenou platnými právními předpisy.

e. Osobní údaje účastníka soutěže nebudou poskytnuté ani zpřístupněné třetí osobě, kromě případů, pokud tuto povinnost ukládá právní předpis nebo pokud je to dohodnuté mezi účastníkem soutěže a Organizátorem soutěže.

f. Přeshraniční přenos osobních údajů do třetích krajin nezaručujících průměrnou úroveň ochrany osobních údajů Organizátor soutěže nerealizuje.

g. Soutěžící vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli k bezplatnému pořízení fotografií v rámci soutěže a k jejímu bezúplatnému využití všemi způsoby (zejm. sdělováním veřejnosti prostřednictvím internetu a jinými marketingovými kanály), a to bez množstevního, územního a technologického omezení, jak po dobu trvání soutěže, tak po skončení soutěže po dobu 2 let, se zasíláním informačních SMS a emailů týkajících se této soutěže; s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině a v propagačních materiálech pořadatele, a to po dobu 2 let (územně, časově, množstevně).

11. Výběr výherců

Odměněni budou 3 výherci, přičemž první správná odpověď uvedená v komentáři pod soutěžním příspěvkem společně s městem, kde si bude chtít výherce cenu vyzvednout, vyhrává hlavní cenu. Dále vyhrává také v pořadí pátá (2. cena) a desátá (3. cena) správná odpověď.

12. Závěrečná ustanovení

a. Na této soutěži není Facebook jakkoli zainteresován, zejména není jejím pořadatelem ani organizátorem apod. Neshromažďuje ani údaje o jejích účastnících a žádným způsobem nepřejímá jakékoli závazky vůči jejím účastníkům či pořadatelům a ani negarantuje jejich plnění. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Pořadatel zcela osvobozuje Facebook od závazků spojených s touto soutěží.

b. Účastníci berou na vědomí, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

c. Pořadatel neodpovídá za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže.

d. Tato soutěž může být spravována na stránkách, ve skupinách, událostech nebo v aplikacích na Facebooku. Není dovoleno používat osobní timeline ani spojení s přáteli.

e. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na www.prospanek.cz. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

V Praze dne 11. 12. 2019

ProSpánek SE

 

 

Proč nakupovat u nás

Všechny benefity
45 denní záruka vrácení peněz

45 denní záruka vrácení peněz

Bojíte se, jestli jste vybrali tu správnou matraci? U nás nemusíte. Jen u nás máte možnost zboží do 45 dnů vrátit (platí pro objednávky přes e-shop).

Zjistit více
Doprava zdarma na všechny matrace a postele

Doprava zdarma na všechny matrace a postele

Investujte raději do skvělé matrace, než do její přepravy. U nás nemusíte platit za dovoz matrací ani postelí.

Zjistit více
Rozumíme spánku

Rozumíme spánku

Potřebujete poradit? Zeptejte se našich specialistů na zdravý spánek na chatu, infolince nebo jedné z našich prodejen.

Poraďte se s námi
Možnost nákupu na splátky

Možnost nákupu na splátky

Dopřejte si takovou matraci, jakou si zasloužíte. I když ji nechcete platit hned. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je velmi rychlý a jednoduchý.

Více informací

Předvolby cookies

  • Vaše soukromí
  • Nezbytné cookies
  • Výkonnostní cookies
  • Funkční cookies
  • Marketingové cookies